II. HAÇLI SEFERİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN SAVAŞ: KAZIKBELİ

İbrahim BALIK

Öz


İkinci Haçlı Seferi, Alman ve Fransız imparatorlarının öncülüğünde gerçekleşen bir seferdir. Haçlılar Eskişehir, Akşehir, Konya üzerinden Çukurova’ya inmeyi planlamıştı. Ancak, Bizans İmparatorunun uyarıları ve Almanların Doryleon’da uğradıkları ağır yenilgi sebebiyle güzergahlarını değiştirmek durumunda kaldılar. Büyük ölçüde Bizans sınırından geçen ve daha güvenli olduğunu düşündükleri Balıkesir, Efes, Denizli, Antalya yolunu kullanıp, deniz yolu ile Kudüs’e ulaşmayı planladılar. Ancak bu yolun özellikle Denizli kısmı, büyük ölçüde Türklerin kontrolünde idi. Nitekim Efes’ten ayrıldıktan sonra Türkmenler tarafından taciz edilmeye başladılar. Bazı zorluklar yaşayarak ta olsa Laodikeia’ya kadar ulaştılar. Halkın şehri boşaltması sebebiyle burada gerekli ihtiyaçlarını temin edemeyen Haçlı kuvvetleri 7 Ocak 1148 yılında buradan ayrıldılar. Bir günlük yolculuktan sonra Honaz Dağında kamp kurdular ve 7 Ocak gününü burada geçirdiler. Ertesi gün ise Kazıkbeli mevkiinde Türkmenlerin ağır bir baskınına maruz kaldılar. Öncü birliklerin, Kral IV. Louis’in planına sadık kalmaması büyük bir yenilginin temel sebebi oldu. Bu baskında Türkmenlerin muazzam pusu taktiği ve zamanlama stratejileri de büyük rol oynadı. Haçlılar, 8 Ocak 1148 günü gerçekleşen bu mücadelede çok büyük kayıplar verdiler. Kazıkbelin’de kazanılan bu zafer, İkinci Haçlı Seferinin seyrini büyük ölçüde etkilemiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altan Ebru, “Anadolu’da Haçlılara Karşı Savaş”, Tarih Dergisi, S. 47 İstanbul 2009, s. 75-104.

Altan Ebru, “Haçlı Ordularının Anadolu’da Geçtiği Yollar”, Belleten, C.65, S. 245, Ankara 2001, s. 571-582.

Altan Ebru, II. Haçlı Seferi (1147 – 1148), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003.

Altan Ebru, “Templier ve Hospitalier Şövalye Tarikatlarının Kuruluşu” Belleten, C.66, Ankara 2002, s. 87-94.

Baykara Tuncer, Selçuklular ve Beylikler Çağında Denizli, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007.

Beyazıt Yasemin, “Derbent Söndü Eşkıya Göründü: Kazıkbeli, Gaziler Ovacığı ve Hüseyin Kulu”, Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı, (Ed. Mithat Aydın – Süleyman İnan), Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2020, s. 417-431.

Deuıl Odo de, II. Haçlı Seferi-VII. Luis’in Doğuya Seyahati, (çev. Caner Togaç), Kronik Yayınları, İstanbul 2021.

Deuıl Odo de, Odo of Deuil De Profectione Ludovici VII İn Orientem: The Journey of Louis VII the East. New York E-Book W.W. Norton 1948.

Dıehl Charles, Bizans İmparatorluğu Tarihi, (çev. Selim Sezer), İnkılap Yayınları, İstanbul 2018.

Efe Şafak, “Haçlı Seferleri Esnasında Anadolu’da Kuşatılan Kaleler ve Haçlılara Karşı Savunma Mücadeleleri (1096 – 1190)”, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2015.

Esgin Mehmet, “Hristiyanlıkta Noel Bayramının Ortaya Çıkışı ve Türkiye’ye Yansımaları”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/2, Yozgat 2012, s. 85-96.

Gerdner Cristopher Kenrick, “Holy War and the Home Front: The Crusading Culture of Berry, France in the Eleventh Through Thirteenth Centuries” Thesis Universty of Edinburgh, Edinburgh 1993

Griffith Huge Clifton, “The Second and Third Crusades: Their Justification and Goals as Seen by The Clergy”, Western Mıchıgan University, Master’s Theses, Mıchıgan 1980.

Hayton Korykoslu, Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı, (çev. Altay Tayfun Özcan), Selenge Yayınları, İstanbul 2015.

İbnü’l-Esir, El Kamil Fi’t-Tarih, (çev. Ahmet Ağırakça vd.), Hikmet Neşriyat, İstanbul 2008.

İstek Gülşen, “Haçlı Seferine Katılan Kadınlar”, Journal of İslamicjerusalem Studies, 19/2 (2019), 205-224.

İstek Gülşen, Almanlar Kudüs’te Haçlı Seferlerinde Almanlar, Beyan Yayınları, İstanbul 2021.

Jackson Thomas, “Concept of a Crusaıd” Rivier Academic Journal, Volume 5, Number 2, Fall 2009. Nashua 2009.

Kesik Muharrem, Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2021.

Kesik Muharrem, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116-1155), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003.

Khonıates Niketas, Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri) (çev. Fikret Işıltan) Türk Tarih Kurumu Ankara 1995.

Kırpık Gülay, “Haçlılar ve İpek Yolu”, Bilig, Bahar 2012, S. 61, s. 173-200

Kinnamos Ioannes, Hıstorıa, Yay. Haz. Işın Demirkent, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2001.

Koca Salim, “Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir”, Akademik Bakış, C.10, S.20, Ankara Yaz 2017 s. 15-35.

Kostick Conor, “Eleanor of Aquitaine And The Women of the Second Crusade”, Medieval Italy, Medieval and Early Modern Women: Essays in Honour of Christine Meek 2010 pp. 195-205.

Kostick Conor, “Social Unrest and the Failure of Conrad III's March Through Anatolia, 1147”, German History Vol. 28, No. 2, May 2010, pp. 125–142.

Kozcaz Ümit, “Denizli, Antalya ve Isparta Havalisindeki Haçlı Faaliyetleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2014.

Matthew Larnach, “All roads lead to Constantinople: Exploring the Via Militaris in the medieval Balkans, 600-1204” , The Universty of Sydney Ph D. Thessis, 2016

Maier Christoph T. “The Roles of Women in the Crusade Movement: A Survey”, Journal of Medieval History 30 (2004), pp. 61–82.

Mateos Urfalı, Vekayiname (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), (çev. Hrant D. Andreasyan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019

Moraıtıs Ioannes, “The Second Crusade Throught The Narratıve of

Nıketas Chonıates”, Essay of Semınar 52 Byzantıne Hıstory, Athens 2015.

Nicole David, “Before Menteşe; South-Western Anatolia at the Time of the Second Crusade” Menteşeoğuları Tarihi (25-27 Nisan 2012) Bildiriler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2016, s. 13-37.

Nicole David, İkinci Haçlı Seferi 1148, (çev. L. Ece Sakar), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.

Nomıku H. A., Haçlı Seferleri, (çev. Kriton Dinçmen), İletişim Yayınları İstanbul 1997.

Norwıch John Julıus, Bizans Gerileme ve Çöküş Dönemi (MS 1082 – 1453), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2013.

Roche Jason T., “Conrad III and The Second Crusade in The Byzantıne Empıre and Anatolıa, 1147”, University of St. Andrew, PhD Thesis, Fife 2008.

Runcıman Steven, Haçlı Seferleri Tarihi, (çev. Fikret Işıltan), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019.

Serin Soner, “Honaz Dağının Deriglosyal Jeomorfolojisi”, Bilecik Şey Edebalı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bilecik 2019.

Smbat Sparapet’s, Chronicle, (tran.Robert Bedrosian), New Jersey 2005

Syrians Michael, The Chronicle, (tran. Robert Bedrosiyan), 2013

Şimşek Celal, “ Laodikeia’da M. S. 7. YY Sonrası Yaşam”, Mustafa

Büyükkolancı’ya Armağan, (ed. Celal Şimşek-Bahadır Duman-Erim Konakçı), Ege Yayınları, İstanbul 2015, s. 597 - 612.

Tyerman Chrıstopher, Fıghting of Christendom Holy War and The Crusades, New York 2004.

Tyrensis Wıllermus, Haçlı Kroniği – III (1143-1184), (trc. Ergin Ayan), Kronik Kitap, 2019.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.