ALANYA MAARİF OTELİ (1912-1943)

Ali Rıza GÖNÜLLÜ

Öz


ÖZET                                                                                                                                  Türk Milleti, İslam Dini’ni kabul ettikten sonra, eğitim sahasında değişik coğrafyalarda önemli kurumlar meydana getirmiştir. Bu konuda Büyük Selçuklu Devleti’nden, Osmanlı Devleti’ne kadar bütün Türk Devletleri önemli hizmetler yapmıştır. Türk coğrafyasında eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde devletin yanında, devlet ve ilim adamları ile hayırsever insanların katkısı da çok büyük olmuştur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ülkenin muhtelif köşelerinde olduğu gibi, Alanya’da da eğitim hayatının gelişmesinde, hayırsever insanlar çok gayret göstermişlerdir. Böylece Alanya halkı yardımlaşma yolu ile değişik eğitim kurumlarının inşa edilmesini sağlamıştır. Ayrıca hayırsever Alanya halkı tarafından, Maarif Otel’i isminde bir eser inşa ettirilmiştir. Daha sonra bu eser maarif teşkilatına bağışlanarak, ilk önce otel olarak, daha sonra da hükümet konağı olarak kiraya verilmiş ve elde edilen gelir ile çok sayıda eğitim kurumunun yapılması gerçekleşmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

ARŞİV BELGELERİ

1.Osmanlı Arşivi

Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vala Yazışmalarına Ait Belgeler (A.MKT.MVL)

Dosya Numarası; 124 Gömlek Numarası; 152

Bab-ı Âli Evrak Odası Belgeleri (BEO)

Dosya Numarası; 1916 Gömlek Numarası;143633.

İrade-i Hususiye Belgeleri (İ.HUS)

Dosya Numarası; 96 Gömlek Numarası; 66.

Meclisi Vükela Mazbataları (MV)

Dosya Numarası: 235 gömlek Numarası: 5

Şurâ-yi Devlet Belgeleri (ŞD).

Dosya Numarası; 1776 Gömlek Numarası: 38

Yıldız Sarayı Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV)

Dosya Numarası; 96 Gömlek Numarası;14.

Dahiliye Nezareti Mebânî-i Emîriye ve Hapishâneler Müdüriyeti Belgeleri ( BOA. DH. MB. HPS.)

Dosya Numarası; 28 Gömlek Numarası 27, Dosya Numarası; 31 Gömlek Numarası; 63

Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Belgeleri (DH.MKT)

Dosya Numarası; 533 Gömlek Numarası; 33.

Dahiliye Nezareti Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti Belgeleri (DH. UMVM)

Dosya Numarası; 55 Gömlek Numarası; 20

Maarif Nezareti Mektubi Kalemi Belgeleri (MF. MKT)

Dosya Numarası; 315 Gömlek Numarası; 31, Dosya Numarası;1237 Gömlek Numarası;3

KİTAPLAR

Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, (Anadolu Selçuklularından Beylikler Devrinin Sonuna Kadar), Cilt:2, Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1973, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları.

Aşar Nizamnamesi, Dersaadet 1321

Azakoğlu, İzzet, Alanya, İstanbul 1939.

Eldem, Vedat, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1994, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Baltacı, Cahit, XV.-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İrfan Matbaası İstanbul 1976.

.Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1998, Aydın Kitabevi Yayınları.

Gönüllü, Ali Rıza, Cumhuriyet Döneminde Antalya (1923-1960), İstanbul 2010, Tarihçi Kitabevi Yayınları.

Gönüllü, Mehmet Nuri, “Alanya Yaylalarında Geleneksel Meskenler ve Barınaklar”, Türk Akdeniz 2000-Belleten, Antalya 2001, T.C. Antalya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayını Sayfa: 49-60.

Köseoğlu, Ali Nazım, Alanya’da Yaşam Boyu Duyduklarım gördüklerim ve Yaşadığım Anılar, İstanbul 1992.

Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt:1-2, Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1971, Devlet Kitapları.

Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Enderun Kitabevi İstanbul 1989.

Turan, Osman, Selçuklu Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Turan Neşriyat Yurdu İstanbul 1969,

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Akşam Sanat Okulu Matbaası Ankara 2005, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1984, Türk Tarih Kurumu Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.