Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

SÜ Selçuklu Araştırmaları Dergisi,

Selçuklu Tarihi, Eski Türk Tarihi, Kültür Tarihi, Bizans, İlk Müslüman Türk Devletleri, Avrupa Tarihi, Beylikler, Kurumlar, Haçlı Tarihi,  Moğollar (16. yüzyıla kadar Selçuklular ile ilgili olan makaleler)

konularını ilgilendiren  bilimsel yazılara yer vermektedir. 

 

Bölüm Politikaları

MAKALELER

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

KİTAP TANITIMI

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

HATIRAT

Editör Kurulu tarafınca onay verilen Hatırat türündeki yazılar Selçuklu Aratırmaları Dergisi'nde yayımlanabilmektedir.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

HABER & ETKİNLİK

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

VEFEYÂT

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

HAKEM VE EDİTÖR KILAVUZU

Hakem Kılavuzu

 

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin özgün ve bilimsel makaleleri yayımlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla alanında uzman hakemlerin, dergimizin makale değerlendirmeleri hususunda yapacağı katkılar oldukça önem arz etmektedir.

 

Hakemlerin Seçimi

Hakemler, makalenin ilgili olduğu bilim alanında doktora derecesine sahip olan ve yayını bulunan uzmanlar arasından seçilir. Türk üniversitelerinde görevli uzmanların bilgilerine YÖK Akademik web sitesinden yurt dışındaki uzmanların bilgilerine ise Publons’dan erişim sağlanır.

 

Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları

 

Akademik çalışmaların "Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi, yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Dergimizin değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülmektedir. Kör hakemlik uygulaması akran değerlendirmesi esasına göre işletilmektedir. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi için makale değerlendiren hakemlerin aşağıdaki sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Değerlendirmeyi milliyet, cinsiyet, dinî inançlar, siyasi görüşler ve ticari kaygıların etki etmesine izin vermeden nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır.
 • Değerlendirmede çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünülürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Makaleyi değerlendirirken bilimsel etik ihlalleri hususunda dikkatli olunmalı,  etik ihlal tespit edilirse durumu editöre rapor etmelidir.
 • Yapılan değerlendirme makalenin gelişimine katkı sağlamalıdır.
 • Değerlendirme için gönderilen makale konusu hakkında kendisinin yetkin olmadığını veya incelemeyi zamanında tamamlayamayacağını düşünen hakemler hakemlik davetini reddetmelidir
 • Hakemler, bir yazarın çalışmasına çıkar amaçlı atıflar önermemelidir. Önereceği atıflar yazının gelişimine katkı sağlamalıdır.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

 

İnceleme Yapma

Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

•           Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

•           Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

•           Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

•           Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

•           Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

•           Dil kalitesi yeterli mi?

•           Özet/Abstract/anahtar kelimler/keywords makalenin içeriğini doğru bir şekilde yansıtıyor mu?

 

 

 

 

Editör Kılavuzu

 

Editörlerin Seçimi

Baş editör(ler) ve alan editörleri, derginin yayın kapsamına uygun olarak doktora derecesine sahip olan ve akademik çalışmaları bulunan uzmanlar arasından seçilir. Dil editörleri üniversitelerde yabancı dil ile eğitim veren öğretim üyeleri/elemanları arasından seçilmektedir. Editör yardımcılarında ise en az yüksek lisans mezunu olma şartı aranır.

 

Editörlerin Görev Sorumlulukları

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" kılavuzlarında belirtilen görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel Görev ve Sorumluluklar

 • Editör, hakem değerlendirme sürecinin adil, tarafsız ve zamanında olmasını sağlamalıdır. Araştırma makaleleri en az iki harici hakem tarafından gözden geçirilmelidir ve gerektiğinde editör ek görüş almalıdır.
 • Editör; uygun, kapsayıcı ve çeşitli temsil ihtiyacını dikkate alarak, ilgili alanda uygun uzmanlığa sahip hakemleri seçecektir. Editör, hileli hakemlerin seçiminden kaçınmak için en iyi uygulamaları izleyecektir. 
 • Editör, ilgili yazarlar ve hakemlerle aksi kararlaştırılmadıkça, dergiye gönderilen tüm materyallerin ve hakemlerle yapılan tüm iletişimlerin gizliliğini korumalıdır. İstisnai durumlarda ve yayıncıya danışarak, editör şüpheli araştırma suistimalini araştırmak için gerekli gördüğü durumlarda diğer dergilerin editörleriyle sınırlı bilgi paylaşabilir.  Editör, hakemlerin kimliklerini korumalıdır. Gönderilen bir makalede yer alan bilgiler, yazarın açık yazılı izni olmadan editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem sürecinde elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır.
 • Editör yazıları ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya yazarların politik felsefesine bakmaksızın değerlendirmelidir.

 

Okuyucu ile ilişkiler

 • Editörler, yayınlanan çalışmaların özgün olmasına dikkat eder, çalışmanın okuyucu, araştırmacı ve uygulama yapan kişilere bilimsel katkı sağlamasına özen gösterir.
 • Editörler tüm paydaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alır, açıklayıcı ve bilgilendirici geri dönüş sağlamak için çaba sarf eder.

Yazarlar ile ilişkiler    

 Editörler; çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.                     
• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.

 Değerlendirme ve Yayın Süreçleri" mutlaka yayımlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

 Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayımlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

 • Sürece dair yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için Editör, yazar ile sürekli iletişim halinde bulunur.

 

Hakemler ile ilişkiler

• Editörler hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.

• Editöreler Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.

• Editörler yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır

• Editörler Kör Hakemlik ilkesi gereği hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır. Değerlendirme işlemi, çifte körleme yöntemiyle yürütüldüğü için hakemlerin kimlik bilgileri gizli tutulur. Her sayının hakem listesi, ilgili sayıda duyurulur.

• Editörler hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir. Hakem yazarı rencide edici dil ve üslup kullanmaktan kaçınmalıdır.

• Editörler hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdırlar.

• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeler editörler tarafından engellenir ya da sansürlenir.

İddiaların Araştırılması

Etik ihlale dair ikna edici kanıtlar bulan bir editör, makalenin düzeltilmesi, geri çekilmesi veya başka bir düzeltmenin yapılmasını sağlamak için Yayın Kurulu ve Yayıncıyla iletişime geçmelidir. 

 

Çıkar Çatışması

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti etmelidir. Editör; kendisi, aile üyeleri veya çıkar ilişkisi içinde olduğu başka bir kişi tarafından yazılmış makalelerin süreçlerine müdahale etmemeli ve makaleyle ilgili kararlarda yer almamalıdır.

Yayın Kararı

Baş editör, hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabul veya reddedilmesine yönelik kararlardan sorumludur. Baş editör, vereceği bu kararlarda yayın kurulunun belirlediği politikalara uymak zorundadır.

 

Dergiye Atıf Talebi

Editör, herhangi bir dergi metriğini yapay olarak artırarak derginin sıralamasını etkilemeye çalışmamalıdır. Editör, bilimsel nedenler dışında, kendi dergisi veya başka bir derginin makalelerine atıfta bulunulmasını talep etmeyecektir.

Kişisel verilerin korunması

Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

 Fikrî mülkiyet haklarının korunması

Editörler, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.

Politik ve ticari kaygılar

Editörler, bağımsız karar alma süreçlerinde dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsurdan etkilenmemelidir.

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi Yayımlama

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazar(lar)a ve yayın kuruluna düşen görev ve sorumluluklar kapsamında; yazar(lar)ın yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), "Geri Çekme Formu"nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış hâlini usad@selcuk.edu.tr  adresine  e-posta göndererek editör kuruluna iletmekle yükümlüdür. Editör kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editör kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda, çalışmayla ilgili soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır. Editör kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder.

 

 

Yayın Sıklığı

Uluslararası hakemli bir dergi olan USAD, Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

 

 

Açık Erişim Politikası

Telif Hakkı ve Açık Erişim

Yazarın Telif Hakkı
Dergimiz, 1986- 1989 yılları arasında “Selçuk Dergisi” adıyla yayımlanırken, 2016 yılı itibariyle Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi adıyla yayınlanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi dergi makalelerinin yazarlarından telif haklarını dergimize devretmelerini istememektedir. Yazarlar (veya işverenleri) makaledeki telif haklarını elinde tutarlar. Yazarlardan istenilen sadece CC BY-NC lisansı kapsamında yayını kabul etmesidir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.

Yazarlar, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerin telif hakkına sahip olurlar ve çalışmaları, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.

1) Yazarların dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda verilen telif hakkı sözleşmesini okumaları ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklemeleri gerekmektedir (Telif Hakkı Anlaşması).
2) Dergi sistemine yüklenen makalenin, yazar(lar)a ait özgün bir çalışma olduğunu ve intihal yapmadığını,
3) Makalede adı geçen bütün yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için gereken her türlü sorumluluğu aldıklarını,
4 ) Makalede adı geçen bütün yazarların gönderilen makalenin son hâlini görüp onayladıklarını,
5) Dergiye gönderilen makalenin daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış ya da hiçbir platforma yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu,
6) Makale metninin, kullanılan şekil, görsel ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
7) Yazarlar, dergiye makaleyi gönderirken, derginin makaleyi yayımlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki vermiş olur.
8) Yazarlar, dipnot ve kaynakçalarında yazarları ile birlikte alıntı ayrıntılarını tanımladığında, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
9) Bu lisansta yer alan hiçbir madde, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz ya da kısıtlamaz.
10) Makale ile ilgili tüm ticari haklar, yazarların kendilerine aittir.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC
Lisans: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Evet. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
Açık Erişime Başlama Tarihi: Aralık 2016
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/usad/
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/lockss-manifest
CLOCKSS: https://clockss.org/
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/rss-feeds

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak hiçbir erişim kısıtlaması uygulanmaması ve verilerin kullanımı esnasında da birçok kısıtlamadan serbest olması durumudur. Açık Erişim olanakları sayesinde herkes, çevrimiçi yayınlara ücretsiz ulaşabilir. Böylece araştırma sınırsız bir şekilde yayılım gösterebilir. Bu durum yazarlar, okuyucular ve destekleyici kurumlar için oldukça önemlidir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, 2022 yılından itibaren tüm akademik makaleleri CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında yayınlamaya başlamıştır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, lisanslama ile kullanıcı haklarının ve telif hakkı aidiyetinin açık olmasının, açık erişimin verimli bir şekilde çalışmasını sağladığını düşünmektedir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan tüm makaleler, Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayımlanmaktadır. Bu lisans ile dergide yayınlanan makaleler, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olacak şekilde, ticari olmayan kullanımlar için tekrar kullanılabilir olur. Ancak dergide yayımlanan makaleleri ticari amaçla kullanacaklar veya ticari kullanım için Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nden izin alınması gerekmektedir. Makale ile ilgili tüm ticari haklar, yazarların kendilerine aittir. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilmektedir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine http://usad.selcuk.edu.tr/usad/issue/archive adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:

• Paylaş: Makalenin her ortam veya formatta kopyalayabilir ve tekrar dağıtılabilir olduğunu gösterir.
• Uyarla: Karıştırmak, aktarmak ve mevcut eserin üzerine inşa etmeyi ifade etmektedir. Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
• Atıf: Referans verirken kurallara uyulmalı, lisansa bağlantı sağlamalı ve eğer bir değişiklik durumu söz konusuysa bununla ilgili bilgi verilmelidir. Bunlar, doğru bir şekilde yerine getirilse bile bu, lisans sahibinin kullanıcıyı ve kullanım şeklini onayladığı anlamına gelmez.
• Gayri Ticari: Makalenin ticari amaçlar doğrultusunda kullanıma uygun olmadığını gösterir.
• Ek sınırlamalar yoktur: Lisans kapsamında verilen izinlerin kullanımı, bunları kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulanamayacağını gösterir.

 

İntihal Politikası

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Aralık 2023 sayısı itibariyle yayın etiği gereği gönderilen her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılacaktır. İntihal denetimi iThenticate yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için rapor hâline getirilir. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. iThenticate raporunda benzerlik oranının %20’den az olması gerekmektedir. %20’den daha yüksek çıkması durumunda raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma reddedilebilir.

 

Yayın Etiği

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

 

Yayın Etiği İlkeleri

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne uymaktadır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimsemiştir.

 

Tekrar Yayın

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış özgün çalışma niteliği taşıması gerekir. Aynı veya büyük ölçüde benzer makalelerin dergiye gönderilmesi hâlinde baş editör bu tür makaleyi yazara geri gönderir ve tekrar yayına teşebbüs eden yazara 1 (bir) yıl süreyle ambargo uygulayabilir.

 

Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak gönderilmesi

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Dergiye makale gönderen yazar(lar)dan çalışmanın herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğuna dair açık erişim izni kapsamında beyan istenir. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda editör, makaleyi incelemeden iade edebilir veya incelemeleri dikkate almadan reddedebilir.

 

İntihali Engelleme Amaçlı Kontrol

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Aralık 2023 sayısı itibariyle yayın etiği gereği gönderilen her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılacaktır. İntihal denetimi iThenticate yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için rapor hâline getirilir. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. iThenticate raporunda benzerlik oranının %20’den az olması gerekmektedir. %20’den daha yüksek çıkması durumunda raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma reddedilebilir.

 

Sahtecilik

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların araştırmaya dayanmayan verilerden üretilmesi veya yapılmamış bir araştırmanın yapılmış gibi gösterilmesi gibi durumlarda söz konusu çalışmaları editör kararıyla reddeder.

Katılımcıların Kişisel Verilerinin Korunması

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, yasal olarak kamuya açık olmayan insan katılımcılarla ilgili kişisel veya hassas verileri veya materyalleri içeren tüm araştırmaların resmî etik incelemeye tabi olmasını şart koşar. Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumakla sorumludur.

 

Etik İhlal Bildirimleri

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark edildiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili (intihal, yinelenen makaleler vb.) herhangi bir şikâyet söz konusu olduğunda usad@selcuk.edu.tr adresine e-posta göndererek bildirimde bulunulabilir.

 

 

Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

        • Elektronik gösterimdeki başlığının başına "Geri Çekildi:" ibaresi eklenir.

        • Elektronik gösterimdeki Öz ve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayımlanır.

         • Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.

         • Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayımlanacak sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.

        • Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.

        • Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Millî Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

        • Ayrıca dergi editör kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazar(lar)ının daha önce yayınlanmış çalışmalarının yayın evlerine veya yayın kurullarına, yayınlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.

 

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazar(lar)a ve yayın kuruluna düşen görev ve sorumluluklar kapsamında; yazar(lar)ın yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), "Geri Çekme Formu"nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış hâlini usad@selcuk.edu.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla editör kuruluna iletmekle yükümlüdür. Editör kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editör kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda, çalışmayla ilgili soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır. Editör kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder.

 

Editör kurulu, yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç bir hafta içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.

 

 

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda;

 • Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve bunula ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin ilk sayfasında yer verilmelidir

Ayrıca veri toplama sürecinde etik hususlara hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) çalışma içinde sunulmalıdır.

 

Özel Sayı Yayımlama Politikası

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayılarda ele alınacak konular, Yayın Kurulu tarafından mevcut tartışmaların odak noktası olacak şekilde belirlenir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makaleler önce Editöryal ön incelemeye tabi tutulduktan sonra derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir ve intihal denetiminden geçirilir. Bu aşamalardan sonra çift taraflı kör hakemlik modeliyle değerlendirmesi sürecine alınır. Derginin “Değerlendirme ve Yayın Süreçleri” özel sayı için de geçerlidir. Özel sayılarda tema alanıyla ilgili olarak konuk editör de görevlendirilebilir.

 

Editöryal Gizlilik Yükümlülüğü

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editörleri, gönderilen tüm yazıları gizli belgeler olarak ele alır; bu, yazarların izni olmadan bir yazı hakkındaki bilgileri kimseye ifşa etmeyecekleri anlamına gelir. Makale inceleme sürecinde şu kişiler makalelere erişebilir: Editörler, Hakemler, Yayın Kurulu Üyeleri. Bir yazıyla ilgili ayrıntıların yazarların izni olmadan üçüncü bir şahsa iletilebileceği tek durum, editörün ciddi araştırma suistimalinden şüphelenmesidir.

 

Bilimsel Suistimal İddiaları-Şüpheleri

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editörleri, dergilerinde yayımlanan bir makaleyle ilgili herhangi bir araştırma suistimali iddiasından haberdar olmaları durumunda, iddialarla ilgili olarak COPE’un yönergelerini izlemeleri gereklidir. Ayrıca hakemler de araştırma veya yayının suistimalinden şüphelendikleri durumlarda konuyu Editöre bildirebilirler.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, aşağıdaki veya benzeri konularda suistimal iddialarıyla karşılaştığında COPE akış şemalarına uygulamayı taahhüt eder.

 

•           Tekrar yayından şüphelenildiğinde yapılacaklar

Dergi editör kurulu; yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmaya ilişkin tekrar yayın şüphesi oluşması durumunda, çalışmayla ilgili inceleme başlatır. İnceleme kapsamında ilgili çalışma iddialarla birlikte yayın kurulunun dikkatine sunulur. Yayın kurulu tekrar yayın olduğuna kanaat getirirse makale editör kararıyla geri çekilir.

•           İntihalden şüphelenildiğinde yapılacaklar

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editör kurulu; yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmaya ilişkin intihal şüphesi oluşması durumunda, çalışmayla ilgili inceleme başlatır. Editör kurulu intihal olduğuna kanaat getirirse makale editör kararıyla geri çekilir.

•           Yazarlık değişikliği taleplerinde yapılacaklar

Yazar değişikliği yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarların makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri gerekmektedir. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

•           Açıklanmamış̧ çıkar çatışması durumundan şüphelenildiğinde yapılacaklar

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editör kurulu; yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmaya ilişkin açıklanmamış çıkar çatışması şüphesi oluşması durumunda, çalışmayla ilgili inceleme başlatır. Editör kurulu açıklanmamış çıkar çatışması tespit ederse etik ilkelere uymadığı gerekçesiyle makale editör kararıyla geri çekilir.

•           Haksız veya hediye yazarlıktan şüphelenildiğinde yapılacaklar

Birden çok yazarlı makalelerde çalışmaya katkısı olmayan yazar(lar)ın isimlerine yer verilmesi (hediye yazarlık) etik ilkeler açısından kabul edilemez bir durumdur. Birden çok yazarlı çalışmalarda yazar rollerinin (hangi yazarın çalışmaya nasıl bir katkıda bulunduğunun) makalede açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editör kurulu; yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmaya ilişkin haksız veya hediye yazarlık şüphesi oluşması durumunda, çalışmayla ilgili inceleme başlatır. Editör kurulu haksız veya hediye yazarlık durumu tespit ederse ilgili yazar(lar)ın ismi makaleden silinir.

•           Bir yazıda etik probleminden şüphelenildiğinde yapılacaklar

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi editör kurulu; yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmaya ilişkin etik ihlal şüphesi oluşması durumunda, çalışmayla ilgili inceleme başlatır. Editör kurulu etik ihlal olduğuna kanaat getirirse makale editör kararıyla geri çekilir. İnceleme sonucuyla ilgili iddia sahibine de e posta aracılığıyla geri dönüş yapılır.

•           Sosyal medya aracılığıyla etik ihlal şüphesi duyurulduğunda yapılacaklar

Dergi editör kurulu; yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmaya ilişkin etik ihlal şüphesi oluşması durumunda, çalışmayla ilgili inceleme başlatır. Editör kurulu etik ihlal olduğuna dair kanaat getirirse makale editör kararıyla geri çekilir. İnceleme sonucuyla ilgili iddia sahibine de sosyal medya aracılığıyla geri dönüş yapılır.

 

Şikâyet Prosedürü

 

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikâyetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Şikâyetler, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin veya yazı işleri ekibimizin sorumluluğunda olan içerik, prosedürler veya politikalarla ilgili olmalıdır. Şikayetler usad@selcuk.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir ve gizli olarak ele alınacaktır. Editör, şikayetlere anında yanıt verir. Editör, şikayetlerle ilgili COPE akış şemasında belirtilen prosedürü takip eder.

• Bu ilk yanıtın yetersiz olduğu düşünülürse şikâyet sahibi, şikâyetinin baş editöre iletilmesini talep edebilir. Şikâyetlere iki hafta içerisinde yanıt verilir.

 

İtiraz Süreci

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin değerlendirme sonucu yazar(lar)a iletilen editör ve yayın kurulu görüşlerine yazar(lar)ın itiraz etme hakkı saklıdır. Yazar(lar), çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını referans göstererek usad@selcuk.edu.tr adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar editör ve yayın kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek (Çalışmanın alan editörü ve hakemlerine yapılan itirazlar hakkında görüş talep edilebilir.) yazar(lar)a olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Değerlendirme sonucunda yazar(lar)ın itirazları olumlu bulunması durumunda, editör kurulu çalışmanın konu alanına uygun yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatacaktır.

Çıkar Çatışmaları

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, tarafsız incelemeyi sağlamak amacıyla editörlerden veya yayın kurulu üyelerinden gelen gönderilerin ele alınması sürecinde; öncelikle bu tür gönderiler başka dergilere yönlendirilir, bunun mümkün olmaması durumunda gönderi sahibinin dergideki görevi askıya alınır. Bu gönderiler çift taraflı kör hakemlik süreci içerisinde değerlendirilir.

 

Araştırma Etiği İlkeleri

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi araştırma etiği noktasında yüksek standartları gözeterek uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

•           Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

•           Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

•           Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

•           Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

•           Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

•           Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

•           İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

•           Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

•           İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

 

 

 

Ücret Politikası

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirme süreçleri ve yayını için hiçbir ücret talep edilmemektedir. Yayına kabul edilen makalelerden de ücret alınmamaktadır. Dergimiz yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Dergimizin tüm giderleri Selçuk Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

 

Hakkında

HAKKINDA  

 

 XI. yüzyılın ortalarına doğru Horasan’da kurulan ve hızla sınırlarını genişletmeye başlayan Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilerden sonra o coğrafyada kurulan üçüncü Türk-İslâm devletidir. Selçuklular sınırlarını Çin sınırından, Akdeniz’e kadar genişletmişler, İslâm dünyasını Batınîlere, Haçlılara, Moğollara ve Karahitaylara karşı askerî, siyasi, dinî ve fikrî yönlerden muhafaza etmişler, zamanla dönemin en güçlü devleti haline gelerek, İslam dünyasının liderliğini üstlenmişlerdir.

Selçuklular batıya karşı resmî bir fetih politikası izleyerek Anadolu’yu Türk vatanı haline getirmişlerdir. Böylelikle Anadolu’da kurulacak olan başta Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar olmak üzere diğer Türk Devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamış, teşkilât ve medeniyet bakımından da onlara kaynaklık etmişlerdir.

Selçuklular Horasan ve Anadolu’da inşa ettikleri teşkilât ve medeniyet ile Türk-İslâm Tarihi’nde yeni bir devir açmış ve bu döneme önemli katkılar sağlayarak, kendilerinden sonra gelen Türk Devletlerine de öncülük etmişlerdir. Topraklarının genişliği yaklaşık 10 milyon km2nin üzerinde olan Selçukluların sınırları içerisinde bugün 27 tane devlet bulunmakta olup buralardaki Selçuklu bakiyeleri etnik, kültürel ve dini olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

    Türk Tarihinin önemli bir dönemini kapsamasına rağmen Selçuklu Tarihi ile dünyada ve Türkiye’de ilgili yeterli çalışmaların yapıldığı söylenemez. Bu nedenle Selçuklu Tarihi ve Medeniyetinin bütün yönleri ile detaylı bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca Selçuklu Türklerinin ve Oğuz boylarının diğer devlet ve milletlerle olan sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkileri aynı dönemde Avrupa’nın medni ve tarihi konumu ile Doğı-Batı arasındaki ticari ve dini- kültürel münasebetler, sonraki tarihi dönemleri de etkileyen önemli araştırma konuları arasındadır. Dolayısıyla Orta Çağ’da tarih, antropoloji, sanat, siyaset, kültür, coğrafya ve din derginin ana araştırma konularıdır.

Selçuklu tarihi, kültürü, sanatı ve medeniyeti üzerine çalışmalara yer veren USAD’ın yayım hayatına başlama tarihi Selçuklu Araştırmaları Merkezinin kurulduğu yıllara kadar inmektedir. 1986 yılında Selçuk Dergisi adıyla yayımlanmaya başlayan dergi yılda bir sayı olarak ancak 4 sayı çıkabilmiştir.

   Selçuk Dergisi uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlamış ve 5. sayıdan itibaren Selçuklu Araştırmaları Dergisi adıyla yoluna devam etmiş olan bu dergi, Altaylardan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Günümüze anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Selçuklu Araştırmaları Dergisi bahar ve güz olmak üzere yılda 2 sayı olarak, hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Ağırlıklı olarak  Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti hakkındaki çalışmaları içeren bu dergi  tarihin diğer alanları ile ilgili olan özgün makaleleri de kabul etmektedir.